پزشکی ماده 41 بند 3

بند پزشکی 3 41 ماده

ماده پزشکی بند 3 41

41 پزشکی ماده 3 بند

بند 3 پزشکی ماده 41

پزشکی ماده 41 بند 3 زلال خبر

ماده 41 پزشکی 3 بند Medical Article 41, Paragraph 3 معافیت پزشکی ماده 41 بند 3 لیست کامل بیماری هایی که موجب

منتشر شده توسط : Zolal

معافیت پزشکی ماده 41 بند 3 بابا خبر

معافیت پزشکی ماده 41 بند 3 آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی و جدول هنگام اشاره به مورد بیماری شماره ماده بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد بند 3 هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و wwwirtebcom سربازی ماده 41 بیماریهای چشم و عوارض بینایی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

3 ماده واحده «تأیید مرجع قانونی تصمیم گیری در خصوص وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران» 735 1392 04 25 4 مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده 1 مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری مصوب جلسه 705 شورای عالی انقلاب فرهنگی» 721

ایرنا متن نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه برنا ششم

11 3 ماده 30 4 بند الحاقی ماده 43 5 تبصره الحاقی 1 ماده 97 ماده الحاقی 5 6 تبصره الحاقی 2 ماده 97 ماده الحاقی 7 7 تبصره بند 1 ماده 33 8 ماده 36 9 بند ج ماده 13 10 ماده 37 11 بند ن ماده 41 12 بند ه ماده 13 13 بند الف ماده 46 14 بند ب ماده 118

1396/11/22 – Irna.ir

قانون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی

ا ٺ ٺ ا ٺ ل ٻ ٺ ر و ٺ م در د ق ا ن ی د ق ه دا د 10 و و د ه در اردی اده او ا ا را ه دا دد ده 3 ا ع ا ن ارد ز

1396/11/22 – Tccim.ir

چشم درد شدید دکتر رهام صادقی

آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی ماده 41 بیماریهای چشم و عوارض بینایی بند 3 میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت

1396/11/22 – Roham.ws

ا و رات و pupulir pupuol

ٺ ده 41 ا ٻ ن و رج در او از 5 ل رای ا ده 4 و 30 در ا ورت و ا ا اد ل ا ن ا ر ه 3 د ا ا ده ی ا

1396/11/22 – Pupul.ir

سایت اطلاع رسانی شورای نگهباننظرات استدلالی شورای نگهبان در

25 جولای ماده 25 مبنی بر اصلاح ماده 36 از این جهت که شامل طلاب حوزه علمیه نمیشود مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد ماده 41 کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت

1396/11/22 – Shora-gc

ماده یک

مخصوصاَ قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است ماده هشتم هیچ کس را نمیتوان در برده ب شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر کرد که درکشور هایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای

1396/11/22 – Hrlibrary

دانلود قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 3 ارزش افزوده در این قانون تف بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره درمان وآموزش پزشکی آموزش وپرورش و کار و اموراجتماعی ظرف مدت شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران

1396/11/22 – Portal-il

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی www sanjeshp ir

مقطع باالتر منظور دوره تحصیلی بتفاصله بعدی دانشجو است ماده 2 پذیرش بدون آزمون این بند صرفاً مخصوص پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی است وذا از درج آن خودداری شده است ماده 3 پذیرش با آزمون دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند

1396/11/22 – Oldweb.sanjeshp.ir

آیین نا بیماری های معافیت پزشکیبخش دوازده سیزده و چهارده

16 بند 3 تومورهای خوش خیم در صورتی که از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال در جویدن و یا در تکلم بنماید معاف دائم ماده 41 مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آه مبتلاء می باشند از معافیت

1396/11/22 – Setare.com

قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

هریک از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری2 و بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و شماره 477311 مورخ 8484 مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت متبوع بند 14 بخشنا شماره 490671241 مورخ 3688 مدیر کل

1396/11/22 – Hsu.ac.ir

آیین نا آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ماده 3 در صورتیکه ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متاخر داشته باشد می تواند با ماده 41 حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 استثنائا درس آشنایی با قرآن کریم 12 می باشد

1396/11/22 – Iauh.ac.ir

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

21 د ر رو و م رت ا ر و ا ام ن ر ا ر و ار ی م ر ده 1 3 از 1 ای ی د ا اث ی ده ل از ه داری ه 3

1396/11/22 – Karafariniomid

3 5 6

1396/11/22 – Ikiu.ac.ir

آیین نا هیات عالی جذب

تبصره2 یک نفر از اعضای موضوع بند 3 ماده 7 حسب مورد در رشته های پزشکی با معرفی هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در رشته های غیرپزشکی با معرفی هیأت مرکزی جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری به هیأت عالی جذب معرفی

1396/11/22 – Eng.khu.ac.ir

قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

ماده 3 کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند ماده 6 بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1396/11/22 – Rkj.mcls.gov.ir

آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی سربازی ماده 41 بیماریهای

15 مشمولان مبتلا به بیماریهای چشم و یا عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود توضیح هیپرمتروپی هیپرمتری دوربینی میوپی نزدیک بینی

1396/11/22 – Irdrs.com

مقررات مرتبط مقررات مستندمرتبط

3 116304 اصلاح ماده 2 آیین نا تشویق صادرکنندگان نمونه 13961104 141589 ت54780ه فصل نهم gtمبحث دوم gtاصل یکصد و 5 71202 تصویب نا در خصوص تغییر مبدا زمانی برقراری معافیت موضوع بند ب ماده 159 قانون برنا پنجساله پنجم

1396/11/22 – Law.dotic.ir

قانون نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی

خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیرولتی بر اساس ضوابط بند 8 ماده 1 قانون بی همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 137383 و همکاری با مراجع ذی صالح در اجرای آن تبصره درصد تعهد س ازمانهای بی گر در قبال تعرفه های

1396/11/22 – Irimc.org

چه نوع معافیت پزشکی مانع گرفتن گواهینا رانندگی میشه انجمنهای

9 میشه دوستان راهنمایی کنن که چه نوع معافیت پزشکی مانع از گرفتن گواهینا میشه تشکر شده 3 بستگی به وضعیت جسمی شخص داره من معافیت شنوایی داشتم رفتم برای گواهینا منو به کمیسیون معرفی کردن اونجا هم مدارک

1396/11/22 – Forum.persiantools.com

آئین نا معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

ماده ۳۹ بیماری های دستگاه ادراری تناسلی مشمولان مبتلا به بیماری های دستگاه ادراری تناسلی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده

1396/11/22 – Fa.m.wikisource.org

قانون معافیت پزشکی

ون ت ز ش ده د رح ش اول ر ی و 29 1 د1 دم ت ر د و و و و ب وا در ا م ف 3 د3 ر ی دد را رو د ھ ر را رو دی و ھ و را رو دی ف دا م ش دوم ر ی دد ر دا رو د و ری 30 4

1396/11/22 – Ssu.ac.ir

متن کامل قانون مطبوعات Magiran

9 2003 ماده 3 مطبوعات حق دارند نظرات انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین رابا رعایت موازین اسلامی و تبصره 4 وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند ه این ماده است و مرجع تشخیص

1396/11/22 – Magiran.com

آیین نا مال و معاملاتی نسخه جدید12تیرماه90 سایت قوانین و

ده 1 ت و دا ه دا ه م و ت ا در ا ر و دا ه م و ا و ت ا ء در ت ه در ص ارش س ده و را ت ا ء ارش ه 3 ارش س در 8

1396/11/22 – Doc.umsha.ac.ir

متن کامل منشور حقوق شهروندی منتشر شد مسعودMasoud

21 ماده 3 حق زنان است که از برنا ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تأمین سلامت جسمی ماده 24 بند 9 اصل سوم قانون اساسی مواد 25 الی 28 و 41 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد

1396/11/22 – Linkedin

آیین نا جدید معاینه و معافیت چشم پزشکی خدمت سربازی ماده 41

آیین نا جدید معاینه و معافیت چشم پزشکی خدمت سربازی ماده 41 بیماریهای چشم و عوارض بینایی بند3 میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود

1396/11/22 – Otp-ltd.com

بی تان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور آیین نا جدید

موارد زیر منطبق با آخرین تغییرات قانون معافیت های پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا تا تاریخ بیست و سوم بهمن 95 گردآور دائم در یک چشم بیشتر از 6 نمره در یک چشم بیشتر از 8 نمره از رزم در یک چشم بین 3تا6 نمره در یک چشم بین 3 تا 8 نمره

1396/11/22 – Noorvision

« نمابر آنی » معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژتون روز فروش مجوز استفاده غاز ذای غذاخوری دانشجویی دانشگاه برای دانشجویانی که غذا را قبال رزرو ننموده اند 1 9 شورای تخصصی دانشجویی شورایی است که مطابق بند 3 ماده 21 آیین نا جامع مدیریت دانشگاه ها بر اساس مصوبه جلسه 486

1396/11/22 – Vsca.tums.ac.ir

آئین نا های معاینه و معافیت های پزشکی تحصیلاعزامپذیرش

بند 3 پائین افتادگی احشاء توام با اختلالات عملی معاف دائم تبصره نوع خفیف معاف از رزم ماده 41 مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده

1396/11/22 – Study3000

ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک مالیاتی ایران قوانین

تبصره عوارض موضوع بند ب این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال به استثناء خودروهای گازسوز به ازاء سپری شدن دارندگان اجازه خروج دانشجویی بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند دارندگان پروانه گذر

1396/11/22 – Taxbank.ir

آئین نا فعالیت بانک خون سازمان انتقال خون

ماده 1 در این آئین نا اصطلاحات در معانی مشروح ذیل به کار میروند 1 1 وزارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2 1 سازمان سازمان انتقال خون 3 1 اداره کل اداره کل انتقال خون استان ذیربط 41 مرکز درمانی مرکز درمانی یا مراکز درمانی که با اخذ مجوز

1396/11/22 – Tbtc.ir

قانون تامین اجتماعی

24 1975 در ا ن » ز ن » ه د دد ز ن دارای و ا ل و اداری ا 5 در اردی ر ن ع 4 ده 2 ن ا ب 3 4 1354 ا ص و ان ا ص

1396/11/22 – Ostan-hm

آئین نا معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

ماده ا معاینه ومعافیت پزشکی مشمولان وپرسنل وظیفه برطبق شرایط ومقررات مندرج دراین آئیننا انجام خواهدشد ماده ۲ مشمولان خدمت بند۶ایکتیوزگسترده درمشمولان عادی ودیپل معافیت دائم ودر مشمولان بالاترازدیپلم خدمات غیررزمی بند۷لیکن پلان

1396/11/22 – Vekalatonline

آئین نا رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشکده ها و دانشگاههای

41 در خصوص مصادیق پوشش مجاز و غیر مجازحرفه ای دانشجویان که در تبیین بند 3 د ماده 6 آیین نا انضباطی دانشجویان تدوین شده است آیین نا رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به تصویب رسید و به

1396/11/22 – Pec.kums.ac.ir

آ اداری ا ا و ر ان معاونت توسعه

ا ای ا ده 49 ن رم ا دی ا و ری ا ا ان ر ز زی و وی ا و دا ار ق ز ی م ا اری دم و ف و دا ه دا ه م و ت

1396/11/22 – Logistics

آیین نا سازمان زندان ها

7 مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت یا کسب اطلاع از پرونده آنان به وسیله دفتر حمایت از حقوق شهروندی سازمان یا طرف دیگر و اعلام مرابت گذشت مدت های قانونی موضوع بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

1396/11/22 – Prisons.ir

متن کامل قانون مطبوعات

ماده 3 مطبوعات حق دارند نظرات انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم ومسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج تبصره در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب و ح و د و ماده 7 هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در

1396/11/22 – Iranembassy

آ آ ز دوره د ی

2331383 آ آ ز دوره د ی در 13 96 ده و 94 ه در و رای ر ی م رخ ده 41 ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٺ ١٢

1396/11/22 – Edu.fums.ac.ir

داوطلبین سهمیه مناطق محروم به موارد زیر می بایست توجه نمایند

به امر تحصیل آموزش پژوهش و انجام فعالیت های کارورزی تخصصی اشتغال می ورزد ماده 3 هدف دوره دستیاری تربیت پزشک متخصصی و متعهد در رشته های مورد نیاز کشور جهت کسب مهارت های نظری و عملی آموزش پزشکی تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه امور

1396/11/22 – File.qums.ac.ir

قانون ثبت احوال وزارت کشور

7 جولای 1976 ی ط د ز ن ٺ ا ٻ ال ر از آ ر ا ان و رای ا ال ا ده 3 ده 15 و دت ٺ ٺ ی ر ٻ ٺ ٺ ای ٻ ٻ در آ ٺ د ه ا در ا رت

1396/11/22 – Moi.ir

ایین نا مالی ومعاملاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ماده 3 سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد گزارش حسابرسی سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای گزارش حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با

1396/11/22 – Portal.arakmu.ac.ir

معافیت مساجد و حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

بنابراین گزارش نمایندگان خانه ملت همچنین در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنا های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 166 رای موافق 5 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر با اصلاح بند الحاقی 2 ماده 41 این لایحه موافقت کردند

1396/11/22 – Icana.ir

دانشگاه علوم پزشکی

ا د ز و ده 3 ت م و ا دی ا ر م و و 54 در دا ه در رت ا ر ه 1 ا اد ل ا ا ل از وع ت و ات در ا ان ا ا

1396/11/22 – Old.iums.ac.ir

مفاد قانونی معافیت پزشکی نظام وظیفه هالی مشاور

تبصره 3 کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند مشمول بند 3 این ماده می شوند و به هنگام معاینه شناسایی و از سوی واحدهای وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر شش ماه به مراجع ذی ربط معرفی می گردند تبصره 4 نیروهای مسلح مکلفند در حین خدمت کارکنان

1396/11/22 – Halymoshaver

آ ا ا 3 د را ده ه ا م اداره کل راهداری و حمل و

در ا ای ده 3 آ ا ا ه ا ٺ م ٻ و ٺ ور ٺ گ ٻ ٻ ٻ درو ع 5 ا ده 32 ن و ٻ ل ٻ از درآ ٺ ی دو ٺ و ٺ ف آن در ٻ ارد ده 18 ن ٻ ٺ از ٺ رات ٺ دو ٺ در ٺ ل 1380 ٻ ٺ ن و د و

1396/11/22 – Tehran.rmto.ir

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری پژوهشگاه علوم انسانی

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری 3 ماده 8 دستگاه اجرائی کلیه وزارتخانه ها مؤسسات دولتی مؤسسات یا نهادهای عمومی این بند بهره مند می شوند فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی

1396/11/22 – Ihcs.ac.ir

ا ا ت و ا

5 10 wwwbehdashtgovir وزارت ا در ن وآ زش ده 3 آ ده دن آب آ ع ا و ن 41 آ ی و ا ر ل 1389 ر و ا ده 5 ا ام و و ات ی او ع

1396/11/22 – Shahidrajaeeport

شماره ویژه نا ۱۸۴۷۰ دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۷ سال صفر شماره ۱۸۴۷۰ رأی

28 جولای تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی بند 3 مصوبه نیز مر قانون بوده و وضع مقررات جدید محسوب نمی شود م اده 41 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در مورد بند 4 مکرر این اقدام

1396/11/22 – Rooznamehrasmi

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده4 بند «الف» ماده4 به شرح ذیل اصلاح و تبصره 3 آن حذف میشود ماده41 کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح توسط پزشکان غیرنظامی متعهد که

1396/11/22 – Zebhi.ir

آیین نا اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

در حد مقرر در آن گمرک موظف است آمار واردات کاالهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم توضیحات کامل در اجرای ماده 3 قانون مالک تجاری بودن نحوه صدور تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن بشرح زیر اعالم می گردد

1396/11/22 – Bpn-ir.com

ن ر ری ا ا ان ر و ا 1 اداره امور حقوقی

از د ق د و ا در ا ر ر ده 3 ر ا ر در ا و ب او در ده 5 ر ان ر ن ن آ ن و رآ زان و ر ل رات ا ن ده 6 ا س ر ا و

1396/11/22 – Legal.umsu.ac.ir

ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ساهوما قوانین مالیات مستقیم و

ه وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد3 حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394431 بند های 2 و 18 ماده اصلاح و بند 29

1396/11/22 – Sahoma.azpar.com

آیین نا انضباطی فدراسیون فوتبال

ماده 3 حوزه اجرایی آیین نا فصل دوم یتنب هات اشخاص حقیقی و حقوقی ماده 4 تنبیهات مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی 41 انشاء رای در کمیته انضباطی ماده 41 انشاء رای در کمیته استیناف ماده 42 تصحیح رأی در رکن قضایی ماده 43

1396/11/22 – Ffiri.ir

مرکز پژوهشها قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

7 ماده4 بند «الف» ماده 4 به شرح ذیل اصلاح و تبصره 3 آن حذف می شود الف مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است و در ماده29 ماده 41 به شرح زیر اصلاح می گردد ماده41 کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از

1396/11/22 – Rc.majlis.ir

بیماری های مربوط به چشم و عوارض بینایی بایگانی صفحه 2

دیروز رفتم چشم پزشکی بعد از چند بار قطره ریختن شماره چشمم چپم نهایتا با 75 کم شدن به نمره Os 275 45010 تبدیل شد میخواستم بدونم طبق ماده 41 بند 2 قسمت د معاف میشم یا نه مدرکم هم لیسانس با تشکر پیشاپیش

1396/11/22 – Applyabroad

قانون گذرنا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

ماده 3 خروج از کشور بدون ارائه گذرنا یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است ماده 4 ورود به کشور و یا بند 3 اشخاصی که به موجب تصویبنا هیأت وزیران برای انجام ماموریت به خارج از کشور اعزام می شوند با معرفی دفتر هیئت دولت 4 کارمندان

1396/11/22 – Mfa.gov.ir

ضوابط شناسنا متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی

ط ده 2 آ ات د 3 4 ا در ز ات ا ٺ اد ٻ و ٻ ٻ 3 8 3 درات و و ات ده 41 آ ات 3 8 4 ز و و و ات ده 49

1396/11/22 – Imed.fda.gov.ir

قانون شهرداری مصوب 13340411

تبصره 3 در شهرهایی که بر طبق ماده 5 به حوزه ها تقسیم می شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور ماده 41 انجمن غیر قابل انحالل است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت

1396/11/22 – Mashhad.ir

رئوس آیین نا آموزشی

3 14 درس پیشنیاز درسی است که درک مطلب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملاز دارد و باید تذکر 2 بلا اثر شدن نمرات مردودی فقط تابع مفاد تبصره 2 ماده 41 آئین نا آموزشی می باشد و نمرات مردودی که با آرای کمیته

1396/11/22 – Samagorgan

بیماری هایی که شامل معافیت پزشکی می شوند

با تشخیص شوراهای پزشکی از 6 ماه تا یکسال معاف موقت بند 3 پائین افتادگی احشاء توام با اختلالات عملی معاف دائم تبصره نوع خفیف معاف از رزم بند 4 طول قد مشمولان کمتر از 150 سانتی متر معاف دائم بیماریهای غدد مترشحه داخلی ماده 30 مشمولان

1396/11/22 – Study4iranian

قانون کار سازمان منطقه آزاد ارس

در ا ر ر ده 3 ر ا ر در ا و ب او در در ا ر ان و ن و و م و ا دوم و ا ل زد و و ن ا ری ا ا ان ا ر ا اد ٻ ٺ ر و ه از

1396/11/22 – Arasfz.ir

سوالات و مراحل اقدام مربوط به معافیت پزشکی آکادمیا کافه

4 ولی در بند 11 از ماده 32 آیین نا اشاره شده که اگر در زمان خدمت فرد دچار تشنج بشه و به اصطلاح محرز بشه حتما معاف خواهد زمینه که مورد من هرنی دیسکال هستش و به بند 3 قانون 34 معافیت پزشکی دیسک کمر میخوره یا نه منو کمک کنید

1396/11/22 – Academiacafe

آئین نا معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

ماده 3 2 مشمولانی که در شورای پزشکی موضوع تبصره 1 ماده 41 و ماده 42 قانون خدمت وظیفه عمومی از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند در بند 3 جذام به هر شکل و در هر مرحله معاف دائم بند 4 سیفلیس الف سیفلیس حاد در هر عضوی که باشد شش ماه معاف موقت

1396/11/22 – Dastour.ir

آ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1 در ا ق ا از ا ا زی ه ٻ ٺ ٻ ل ٺ ه و1 ا ل ه 3 ده 18 ده 41 ر و ر ت ی اد ا و ا ل ا آ و ٯ ٺ و ٻ ٺ و ا ل آ ز ی را اره

1396/11/22 – Gums.ac.ir

اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

1 3 در صورت وجود حذفیات یاد شده حذف ماده 25 یا ماده23 در جلوی هر یک از دروس بدین معنی است که دانشجو حق شرکت در را به همراه اوراق امتحانی تصحیح شده به اداره امتحانات تحویل دهد در غیر اینصورت برابر بند 3 17 آیین نا امتحانات رفتار خواهد شد

1396/11/22 – Iau-ahar

پزشکی ماده 41 بند 3 زلال خبر

معافیت پزشکی ماده 41 بند 3 لیست کامل بیماری هایی که موجب معافیت پزشکی می بند 3 پائین افتادگی احشاء

1396/11/22 – Zolal.net

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

2 حکم مذکور در بند فوق هیچ گونه انحراف از مواد 6 7 بندهای اول و دوم ماده 8 11 15 16 18 را تجویز نمی کند 3 دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است

1396/11/22 – Unic-ir.org

قانون مالیاتهای مستقیم

های مستقیم با اصالحات 17 44 7134 باب اول اشخاص مشمول مالیات ماده 3 اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می قانون الحاق شد 1 به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب 11 4 1134 تبصره 1 ماده 7

1396/11/22 – Download

قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانونی یا مشمول مقررات فصل مالیات بر ماده 41 سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درصورتیکه جز ماترک وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات

1396/11/22 – Mefa.ir

آئین نا آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

استثنائات موارد آیین نا آموزشی در رشته های پرستاری مامایی بهداشت و پیرا پزشکی 1 یک واحد درس نظری طی 2 مفاد ماده 31 مشمول دروس کار در عرصه نمی گردد و در مورد سایر دروس نیز به جای زمان 316 زمان 417 منظور گرددغیبت در دروس کار آموزی و

1396/11/22 – Enroll.azad.ac.ir

قانون تعاون

ماده 3 دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه

1396/11/22 – Lssi.ir

قانون جدید سازمان نظام پزشکی مصوب 1831382 مجلس شورای اسلامی

قانون جدید سازمان نظام پزشکی مصوب 1831382 مجلس شورای اسلامی فصل اول تعریف اهداف ماده 1 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون « سازمان » نامیده می شود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به

1396/11/22 – Irden.ir

قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

10 ن ر ا ر و ار ی م ر ده 1 دو ا ا ف ت ه از ر زم ا ا ن ا ن « 3 از 1 ای ه ی د ا اث ه ی ده ل از ه داری ه 3

1396/11/22 – Cbi.ir

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

25 1 ا رت اری در د ا داری ر و آ ا ا ا ده ب د 3 وزارت از ذی ر از از وش ز در دا ر و درات را از ی واردات و ذی

1396/11/22 – Kb.mporg.ir

متن کامل قانون quotمبارزه با قاچاق کالا و ارز quot اخبار تسنیم Tasnim

22 ماده 3 به منظور سیاست گذاری برنا ریزی هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره 4 هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده و بندب ماده11 که در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این

1396/11/22 – Tasnimnews

سوالات متداول سربازی و چشم پزشکی و قوانین آن وب سایت

2 ماده 41آیین نا مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود بند3 میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم

1396/11/22 – Dr-shahidi

دستورعمل اجرایی شبکه بهداشت و درمان نایین

ستادها و کمیته های برنا پزشک خانواده و بی روستائی 11 ماده 3 هیئت امناء 15 ماده 4 کارکنان مرتبط با برنا 15 ماده 5 41 شیوه ارایه خدمات سالمت دهان و دندان 47 فصل نهم درآمدها و هزینه های مالی برنا پزشک خانواده و بی روستایی 48 ماده 42

1396/11/22 – Naeen.mui.ac.ir

آئین نا معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت Ghavaninir

ماده 23 مشمولانیکه درشورای پزشکی موضوع تبصره 1ماده 41وماده 42 قانون خدمت وظیفه عمومی ازخدمت دوره ضرورت معاف شده انددر صورتیکه بند3بیماریهای پوستی که دراثرحساسیت نسبت به موادشیمیائی شغلی داروئی ایجادشده وبدرمان مقاوم یاعودکننده

1396/11/22 – Ghavanin

جزئیات کامل اصلاحیه قانون کار با امضای رئیس جمهور خبرگزاری

15 3 ماده 13 به شرح زیر اصلاح و در تبصره 1 ماده یاد شده عبارت quotمراجع قانونی quot به عبارت quot مراجع حل اختلاف quot و واژه quotمنجمله quot اضافه و در بند quotد quot ماده یاد شده عبارت quotمانند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بنیاد شهید بنیاد جانبازان و

1396/11/22 – Mehrnews

آیین نا معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وزارت بهداشت

20 در صورتى که شوراهاى پزشکى مشمولان وظیفه را جزء دسته هاى دوم سوم و چهارم ماده 2 این آئین نا تشخیص دهند مکلفند در بند 3 هیپرئیدروز عرق کردن کف دست شدید در مشمولان عادى و دیپلم معاف دائم و در بالاتر از دیپلم خدمات غیر رزمى

1396/11/22 – Behdasht

لیست کامل بیماری هایی که موجب معافیت پزشکی می شوند پارسینه

9 بند 3 پائین افتادگی احشاء توام با اختلالات عملی معاف دائم ماده 41 مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود

1396/11/22 – Parsine.com

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ن و ل از در ه ی دو و ف ن در ارد د 1 ا ی آ ر در ا 90 ن د ل 1362 3 آ د د 0 و ا ا ا ت ع اد 32 و 34 و 41 و 43 ن و ا ا ت و

1396/11/22 – Dmk.ir

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران واحد امور ایثارگران

3 مکرر دولت موظف است در اجرای بندل ماده 44 قانون برنا پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال 2882 به تعداد یکصد هزار پزشکی و توانبخشی و آمبوالنس موردنیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید ماده 15

1396/11/22 – Isargaran

آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی کلوب

31 آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی ماده 41 بیماریهای چشم و عوارض بینایی بند 3 میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت

1396/11/22 – Cloob.com

قانون مدیریت خدمات کشوری

10 3 ا م « ی دو » در ا ن ذ ه ل ا و رات آ م ذ م ا ا ل ا ده 5 د ه ا ا وزار ت دو ت د ی دو ی دو و

1396/11/22 – Yu.ac.ir

قانون تامین اجتماعی

الف موارد مذکور در بندهای ج د ه و ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در اینصورت میزان حق ماده30 کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بی مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان

1396/11/22 – Hrm.mums.ac.ir

دستورالعمل اجرائی جذب 2 1 آئین نا هیأت عالی جذب

10 جولای د ت از ن ا ی ت ٻ ع ٺ 3 ٻ ق ٺ ٻ و ا ٺ ب ر ٯ ر وا ا ن ب د ه 2 از ا ی ع 3 ده 7 رد در ر ی ٺ ت ی ب وزارت ا در ن و آ زش و در ر

1396/11/22 – Irandoc.ac.ir

آیین نا راهنمایی و رانندگی معاونت حمل و نقل و ترافیک

ی ا اع ا 2 ت و ا ا م آن 3 ا و رات ر 4 را و را ٻ ب 1380 آ را و را را ح ز د آ را و را اول ده 1 ا

1396/11/22 – Traffic.tehran.ir

Untitled

١ و و ول ر ی ن م و د ٢٩ ن ء ر ی ع ری آ ن از ه ی رج در ه ح ز ا د اه د ١ م آ ر و و آ آ ا در ا م

1396/11/22 – Food.lums.ac.ir

سازمان وظیفه عمومی ناجا آیین نا اجرایی

ت وزارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ث سازمان سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و رده های هم نام در استان ها ج شورای شهرستان شورای پزشکی سازمان و شهرستانها موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 41 قانون چ شورای استان شورای عالی

1396/11/22 – Vazifeh.police.ir

آیین نا تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

بند2 ماده1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عبارتند از تبصره 3 از نظر اجرای این دستور العمل احتیاجات بهداشتی کارگاه بر دو دسته تاسیسات بهداشتی کارگاهی و تسهیلات

1396/11/22 – Ilamhealth

پاسخ به سوالات آیین نا معافیت پزشکی پاسخگویی به سوالات

1 هدف از راه اندازی این وبلاگ ایجاد پایگاهی دائمی برای پاسخگویی به سوالات و دغدغه های آندسته از مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که فکر می کنند شرایط بهره مندی از معافیت سربازی را دارا می باشند در این وبلاگ سعی شده تا با تسلط

1396/11/22 – Sarbazii

قانون شهرداری و اصلاحیه ها شورای عالی استانها

تبصره 3 در شهرهایی که بر طبق ماده 5 به حوزه ها تقسیم می شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور ماده 41 انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت

1396/11/22 – Shoraha.org.ir

مروری بر قوانین معافیت پزشکی باشگاه خبرنگاران

6 تبصره 3 کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند مشمول بند 3 این ماده می شوند و به هنگام معاینه شناسایی و از سوی واحدهای ماده 41 کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن

1396/11/22 – Yjc.ir

قانون نظام صنفی کشور

تبصره صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند ماده 3 واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد کشور بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع

1396/11/22 – Ilo.org

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم آیین نا اجرایی

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی بدین وسیله آیین نا اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر 5 فصل 95 ماده 54 تبصره و 46 بند به شرح ذیل تصویب می نماید

1396/11/22 – Muq.ac.ir

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی همدان

ماده 2 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیلات لازم برای تحقق اهداف قانون را پیش بینی می کند ماده 3 چگونگی کنترل و شرکت افراد مشمول قانون موضوع ماده 1 و تبصره 3 و 4 آن و ماده 4 به شرح زیر تعیین

1396/11/22 – Ircme.ir

بیماری های معافیت پزشکی تحصیل در مالزی

ماده 41 مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود بند1 هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل برای مشمولان عادی و دیپلم هیپرمتروپی با

1396/11/22 – Mm2h.ir

Ffiri Portal-il Samagorgan Halymoshaver Zebhi Parsine Tbtc Mfa Legal Enroll Irden Download Food Tehran Ssu

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *